:  بازجويي مقدماتي

بازجويي به معني عام آن، سؤال و جواب و اخذ اطلاعات از همه افراد مرتبط باپرونده اعم از شاكي، متهم، شاهد، مطلع و كارشناس است، و در معناي خاص، سؤال وجواب و اخذ اطلاعات از متهم پرونده به منظور كشف حقيقت و تكميل پرونده است.

منظور از بازجويي مقدماتي، بازجويي اي است كه توسط پليس و ضابطان دادگستري صورت مي گيرد.

به منظورحمايت از بزه ديده و كاهش آسيب هاي ناشي از جرم، مأموران پليس در انجام بازجويي ها، بايد نكات ذيل را رعايت كنند:

.1  در انجام بازجويي بي طرفي را رعايت كرده و از هرگونه حب و بغض نسبت به طرفين دعوا پرهيز كنند؛

  1. 2. در بازجويي صبور بوده و با پشتكار و اعتماد به نفس آن را انجام دهند؛
  2. 3. به اصول و فنون بازجويي و روش هاي مختلف آن آشنايي كامل داشته باشند؛
  3. 4. به هنگام بازجويي بايد مراقب اوراق بازجويي و مدارك پرونده باشند، زيرا امكان دارد هر زمان متهم با قاپيدن برگ بازجويي يا برخي مدارك پرونده، آن ها را پاره كرده يا ببلعد؛
  4. 5. اوراق بازجويي و پاسخ سؤال ها را به امضاي متهم برسانند؛
  5. 6. در صورت امتناع از پاسخ دادن به سؤالات يا امضاي اوراق بازجويي، مراتب در صورت مجلس قيد شود.[1]

 

ت : اقدامات ناظر به تكميل پرونده و اجراي تصميمات قضايي

اين اقدامات شامل تكميل كردن پرونده تنظيم گزارش نهايي، ابلاغ  اوراق قضايي واجراي تصميمات قضايي است كه به آن ها مي پردازيم:

آخرين مرحله تحقيقات مقدماتي، تكميل پرونده و تنظيم گزارش نهايي است. پس از اين كه جرم كشف شد و آثار و دلايل جرم جمع آوري شد و بعد از انجام بازجويي، معاينه محل، دستگيري متهم و تحقيقات محلي نوبت به تنظيم گزارش نهايي مي رسد.

گزارش نهايي خلاصه و چكيده كليه اقدامات انجام شده در خصوص جرم است. علاوه بر آن، پليس بايد نسبت به حفظ و نگهداري آلات، ادله و مدارك جرم دقت لازم را به عمل آورد.در تنظيم گزارش نهايي و ارسال آن به مقام قضايي، موارد ذيل بايد مورد توجه پليس قرار گيرد تا حمايت لازم از بزه ديده صورت گيرد:

  1. 1. گزارش دقيق، جامع و مانع بوده و خلاصه همه اقدامات انجام شده در آن قيد شود؛
  2. 2. تعداد صفحات پرونده و پيوست هاي آن در گزارش نهايي ذكر شود؛
  3. 3. به درخواست هاي بزه ديده يا بستگان او در جهت تكميل هرچه بهتر و دقيق ترپرونده، مانند افزودن اسناد و مدارك يا ذكر توضيحات ارائه شده از سوي او توجه كافي شود تا حقوق نام برده به شكل صحيحي استيفا شود؛
  4. 4. به هنگام ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرجع قضايي، مراقبت هاي لازم در جهت حفظ پرونده و جلوگيري از فرار متهم صورت پذيرد؛

.5 پرونده به موقع به مرجع قضايي ارسال شود؛

  1. 6. در قبال تحويل پرونده و نيز اشيا و مدارك پيوست آن به مرجع قضايي، باذكر مشخصات دقيق، رسيد اخذ شود.[2]

به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و بالا بردن صحت و دقت تنظيم پرونده ها در كلانتري ها و حوزه هاي انتظامي از سوي رئيس قوه قضائيه در تاريخ 30/8/1385دستورالعملي تصويب و ابلاغ شده است كه برخي از بندهاي آن به شرح ذيل است:

– در جهت كاهش اطاله دادرسي و تكريم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غيرضرور آنان، حوزه هاي انتظامي موظفند در تكميل پرونده ها و اجراي دستورات مقام قضايي، نهايت دقت را به عمل آورند و در مواردي كه ابهام وجود دارد، سريعاً موضوع را به مقام قضايي مربوطه اعلام كنند تا راهكاري عملي انديشيده شود و از توقف بي مورد پرونده در كلانتري يا حوزه انتظامي خودداري شود؛

– پرونده هاي مربوط به تصادفات رانندگي بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن پس از اعلام نظر افسر كاردان فني، با تنظيم كروكي لازم و اظهارنظر صريح و شفاف (شامل:  علت تصادف و تعيين مقصر و گواهي پزشكي قانوني) تكميل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده هاي ناقص خودداري شود.

1 گل محمدي خامنه، علي،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی ،1384، صص51 – 55.

1 گل محمدي خامنه، علي،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی،

1384، صص 72 75.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم