• عوامل SWOT

عوامل بیرونی

این عوامل خارج از سازمان است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده وسازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی است که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود.

عوامل خارجی را می توان ترکیبی از رقبا، واسطه هاي مالی، نهادهاي دولتی، اتحادیه های کارگری ،سهامداران، تامین کنندگان ، مشتریان، اتحادیه هاي تجاري و غیره دانست. عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد.

 

فرصت ها

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می باشد، یعنی آنچه که موسسه را در رسیدن به

اهدافش یاري می نماید و به عنوان موتور محرکه اي است که شتاب حرکت موسسه را چندین برابر می کند. سه منبع اصلی فرصت ها و تهدیدها عبارتند از:

1- فشارها و روندها ( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فن آوری)

2 – مراجعان، مشتریان

3  -رقبا و همکاران.

پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها

استفاده بهینه کنند ( یحیی زاده، غلامی 1390: 18 ).

 

تهدیدها

تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط سازمان است و به عنوان مانعی بر سر راه سازمان قرار

دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد. در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه براي یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است براي یک سازمان دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است. سازمان تا جایی که می تواند بایستی عوامل محدود کننده و تهدیدات را به حد اقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند. درك درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تعیین نماید.

موارد مهم در تجزیه و تحلیل تهدیدها که مورد توجه قرار می گیرد شامل:

  • اثرات سیاسی
  • اثرات قانونی
  • اثرات محیطی
  • تقاضای بازار
  • تکنولوژی
  • محصولات و خدمات و ایده های جدید
  • شرکای تجاری
  • مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشدنی
  • پشتیبانی مالی قابل تحمل
  • اقتصاد داخل و خارج ( همان )

 

عوامل درونی

در تحقیق ذکر شده عوامل درونی را اینگونه بیان کرده است که ، این عوامل ، در اختیار سازمان بوده و جزء عوامل داخلی می باشد . پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند ، سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد . هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به دست آوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور