عوامل برنامه ریزی موثر:MRP

معمولاً درMRP سه عامل به عنوان عوامل اصلی که در برنامه ریزی گزارش موجودی دخالت داشتند مهم می باشند که باعث کارآئی بیشتر برنامه MRP خواهد بود عبارتند از:

-1  فاصله زمانی تحویل

-2 موجودی اطمینان

-3 مقدارهربارسفارش و سیاست سفارش دهی

-1 -7 -2 فاصله زمانی تحویل:

فاصله زمانی تحویل ، چنانکه از عنوانش پیداست فاصله بین تاریخ صدور سفارش تا تاریخ دریافت کالا و اضافه شدن آن به موجودی آماده در انبار می باشد . سفارشات می توانندبرای خرید کالا از خارج از سازمان یا برای تولید کالا در درون سازمان صادر شده باشند. در صورتیکه سفارشات براي خرید از خارج از سازمان باشند ، فاصله زمانی تحویل شامل مراحل اداری صدور سفارش، امور بانکی، حمل و نقل ، کنترل کیفیت در ورودی به سازمان و احیاناً زمان لازم برای ساخت کالا در درون سازمان باشد .

فاصله زمانی تحویل شامل زمانهای برای عملیات آماده سازی سیستم تولید ، فرآیند تولید، انتظار کالای نیمه تمام(( WIP درمقابل تجهیزات برای شروع عملیات و حمل نقل داخل کارگاه خواهد بود تخمین دقیق فاصله زمانی تحویل درشرایطی که سفارش براي ساخت در درون سازمان صادر میشود معمولاً دشوارتر از تخمین فاصله زمانی تحویل سفارشات خرید خواهد بود.در درون سیستم ، محاسبات دقیق فواصل زمانی لازم برای آماده سازی و فرآیند ، نسبتاًبه راحتی قابل انجام است ولی با وجود تعدد کارهائی که باید روی ماشین آلات و تجهیزات مختلف انجام بشوند ، تخمین زمانهای انتظار کلاً در کنار تجهیزات ، پیچیده وتوام با تقریب می شود . در هر حال ، آگاهی دقیق از فاصله زمانی تحویل در کاهش هزینه ها تاثیر گذارخواهد بود . زود رسیدن کالای سفارش شده به انبار ، باعث ازدیاد هزینه هاي نگهداری می شود و دیرتر رسیدن کالا به انبار نسبت به موعد مقرر باعث ایجاد و هزینه های زیاد کمبود کالا توقف تولید و نارضایتی مشتری خواهد گردید .

  -2 -7 -2 ذخیره اطمینان درMRP:

اصولاً ذخیره اطمینان براي جلوگیري از کمبود به دلیل نوسانات پیش بینی نشده درمجموعه عوامل تقاضا،سفارش شده،تولیدو با تامین از طریق خرید است. بنابراین،بابالا رفتن سطح اطمینان دراجرادقیق این گونه عوامل و حذف شدن عوامل احتمالی، احتیاج کمتري به ذخیره اطمینان در اجرا دقیق این گونه عوامل و حذف شدن عوامل احتمالی،احتیاج کمتري به ذخیره اطمینان خواهد بود . درهرحال با وجود ذخیره اطمینان،علیرغم هزینه هائی که به خاطر نگهداري مقدار ذخیره بر سازمان تحمیل می شود ، هزینه هاي احتمالی مواجه با کمبود کاهش خواهند یافت .

در صورتی که براي کالاهاي ذخیره اطمینان برابر باB در نظر گرفته شود،آنگاه سفارش به نحوي برنامه ریزي می شوند که دوره اي که قرار است موجودي آماده به سطحB یا پائین تر از آن برسد ، سفارش جدید به انبار دارد شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید