پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (483)

2-1 پیش ازاسلام (ازابتداتادوره ساسانی):162-2 دوره اسلامی:252-2-1 اول هجری تا دوره سلجوقی:252-2-2 دوره تیموریان :332-2-3 دوره صفویه :342-2-4 دوره افشاریه:412-2-5 دوره قاجاریه:422-2-6 نساجی دردوره پهلوی:472-2-6-1پهلوی اول:472-2-6-2 پهلوی دوم:492-2-7 انقلاب اسلامی:622 هنرالیاف در اروپا:641-2 تاپیستری:643 الیاف:742-3 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (474)

2-3 هویت چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2-4 نشانه در گرافیک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 232-5 انواع گوناگون نشانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 252-5-1 نشانه نوشتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 262-5-2 نشانه شمایلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 302-5-2-1 دال و مدلول ………………………………………………………………………………………………………………………….. 322-5-2-2 انواع رابطه دال و مدلول در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (475)

5-3-انعکاس رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیات نمایشی ایران ………………………………….1475-4-اندیشه های آخوندزاده……………………………………………………………………………..1565-5-رئالیسم روسیه پدید آورنده اندیشه ی مدرنیته اجتماعی در آثار آخوندزاده ………1635-6-آخوندزاده نماینده اندیشه انتقادی در ایران…………………………………………………..1695-7-آخوند زاده پیشرو در نمایشنامه نویسی………………………………………………………….1785-8-آخوند زاده بنیانگذار نقد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (476)

2-8) ویژگیهای نقوش تزیینی هنر و معماری دوره قاجار …………………………………………………………….372-9) مضامین رایج در نقاشی دوره قاجار …………………………………………………………………………………………422-10) تجزیه و تحلیل آثار نقاشی در دوره قاجار …………………………………………………………………………….462-11) دیوارنگاری در دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………472-12) موقعیت طبیعی شیراز …………………………………………………………………………………………………………..482-13) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (477)

گزارش کار عملی و روایت تصویری افسانهی پهلوان جوسر…………………………………………………………….. 91فصل اول: مسائل و فرضیات پژوهشبیان مسأله: آثار نویافتهی تمدن جیرفت (حاشیه هلیلرود) که موجب شگفتی جهانیان شده است از جنبههای گوناگونی حائز اهمیت است. به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (478)

1 – 2 – 4 – 7 – اشیاء سوررئالیستی………………………………………………………….381 – 2 – 5 – عکاسی با بیان سوررئالیسم……………………………………………………402 – فصل دوم‌: بررسی دیدگاه سوررئالیسم و تأثیرات آن بر گرافیک، عکاسی و برخی از هنرهای Read more…

By 92, ago