مقالات و پایان نامه ها

b (4384)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي (M.A) عنوان: گردآوري وتصحيح آثارواشعارنقي خان آزاد(دبيرايل کلهر) استاد راهنما: جناب آقاي دکتر موسي پرنيان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4385)

دانشکدة هنر و معماري پايان نامهي کارشناسي ارشد در رشتهي معماري مرکز مشاوره و روان درماني شيراز به کوشش حميد نيک کار استاد راهنما دکتر حميدرضا شريف اسفند 1392 به نام خدا اظهارنامه اينجانب حميد Read more…

By 92, ago