مقالات و پایان نامه ها

b (4420)

دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب دانشکده علوم انساني گروه علمي: حقوق عنوان پايان نامه: ماهيت حقوقي شرط فاسخ در قراردادها نگارش: داود خدامي استاد راهنما: دکتر ابراهيم دلشاد استاد مشاور: دکتر اصغر محمودي پايان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4421)

دانشکده مذاهب پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تصوف وعرفان اسلامي بررسي آرا ملامحمّدطاهرقمي وميرلوحي سبزواري درمخالفت باتصوف استاد راهنما:دکترشهرام پازوکي استاد مشاور: حجه الاسلام مرتضي کربلايي نگارش:حبيب پهلوزاده زمستان1391 چکيده با اوج گرفتن نزاع وکشمکش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4422)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: حقوق خصوصي عنوان: بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي استاد راهنما: دکتر عباداله رستمي چلکاسري نگارنده: سعيد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4423)

دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف اسلامي و حقوق پايان‌نامه دوره كارشناسيارشد رشته معارف اسلامي و حقوق قائم‌مقامي بيمه‌گر در بيمه‌هاي خصوصي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه محمدمهدي منتظري استاد راهنما دکتر محسن ايزانلو استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4424)

دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف اسلامي و حقوق پايان‌نامه دوره كارشناسيارشد رشته معارف اسلامي و حقوق قائم‌مقامي بيمه‌گر در بيمه‌هاي خصوصي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه محمدمهدي منتظري استاد راهنما دکتر محسن ايزانلو استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4425)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “.M.A” عنوان : شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما (مطالعه موردي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4426)

دانشگاه اصفهان دانشکده اقتصاد و علوم اداري گروه حقوق پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) استاد راهنما: دکتر احد قلي زاده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4408)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4409)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم استاد راهنما Read more…

By 92, ago