1 – 3 اهداف پژوهش 3
1 – 4 روش پژوهش 4
1 – 4 – 1 روش تحقیق از نظر هدف 4
1 – 4 – 2 روش تحقیق از نظر روش 4
1 – 4- 3 قلمرو مکانی پژوهش 4

1 – 5 قلمرو زمانی پژوهش 4
1 – 6 روش نمونه گیری و تعیین حجم ها 4
1 – 7 ابزار های گرد آوری 5
1 – 8 روش تجزیه و تحلیل 5
1 -9 محدودیت های پژوهش 5
1 – 10 پیشینه پژوهش 5
1 -11 – 1 دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی صفویه است 5
1 – 10 – 2 گروهی به که آثار معماری، تزئینات معماری دوره صفوی و معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند 6
1- 10 – 3 دسته ای که در ارتباط با آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط به آن و بررسی اثاث منازل در گذشته دارد 8
فصل دوم : زمینه های تحقیق
2 – 1 تاریخچه ی دوره صفوی 11
2 – 2 مسجد جامع عباسی 19
2 – 3 ویژگی های بصری شاخص تزئینات مسجد جامع عباسی 31
2 – 4 عناصر و شاخصه های کاشی کاری در مسجد جامع عباسی 31
2 – 4- 1 رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش 31
2 – 4- 2 تناسبات و ترکیب نقوش گیاهی و اسلیمی در کاشی کاری 32
2 – 4- 3 کاربرد صحیح به جا از قرینه سازی در نقوش گیاهی و رنگ ها 32
2 – 4- 4 کاربرد خط ثلث و نسخ در کتیبه های کاشی کاری 32
2- 4- 5 سکون و آرامش 32
2 – 4 – 6 ویژگی حرکت دورانی مارپیچی اسلیمی ها 33
2 – 4- 7 مفاهیم نمادین بین اسلیمی ها و ختایی ها 33
2 – 4- 8 استفاده وسیع از بندهای اسلیمی، سر اسلیمی، اسلیمی های دهنه اژدری و اسلیمی های ماری 33
2 – 4 – 9 کاربرد گسترده ی نقش گل شاه عباسی، برگ مو، گل پنج پر، بادامچه و جوانه 34

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 – 5 تزئینات معماری در دوره ی صفوی و در مسجد جامع عباسی 34
2 – 5- 1 فنون و روش ها 34
2 – 5 – 2 کاشی کاری 35
2 – 5 – 3 کاشی یک رنگ 36
2 – 5 – 4 کاشی معرق 36
2 – 5 – 5 کاشی هفت رنگ 37
2 – 5 – 6 مقرنس کاری 39
2 – 6 طرح و نقش در دوره ی صفوی 40
2 – 6 – 1 کتیبه نگاری 41
2 – 6 – 2 نقوش حیوانی 42
2 – 6 – 3 نقوش انسانی 43
2 – 6 – 4 نقوش گیاهی 43
2 – 6 – 4 – 1 اسلیمی 44
2 – 6 – 4 – 2 گل شاه عباسی 46

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید