مقالات و پایان نامه ها

b (4377)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشگاه قم دانشکده مجازي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش: خصوصي عنوان: بررسي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4376)

ÏÇäԐÇå ăÇ̉äÏÑÇä ÏÇäÔ˜Ïå ÊÑÈíÊ ÈÏäí æ Úáæă æÑ̉Ôí ÇíÇä äÇăå ÏæÑå ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ ÏÑ ÑÔÊå ăÏíÑíÊ æÑ̉Ôí ăæÖæÚ: ÊÍáíá ÓÇÎÊÇÑí ÇíÇääÇăååÇí ăÏíÑíÊ æÑ̉Ôí ÏÇäԐÇååÇí ÇÓÊÇä ăÇ̉äÏÑÇä ÇÓÊÇÏ ÑÇåäăÇ: ϘÊÑƯÑ̉Çă ƯÑ̉Çä ÇÓÊÇÏ ăÔÇæÑ: ϘÊÑ ăÚƠæăå ˜áÇÊå Read more…

By 92, ago