صنعت:

صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می شود، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل انجام شود . (مدرسی ؛1384، ص 228)

صنعت معمولا شامل تولید، تغییر شکل دادن، و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشد.

صنعت را به لحاظ پیدایش می توان به دوگروه بزرگ صنایع قدیمی (دستی) و صنایع نوین تقسیم کرد.طبقه بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سطح فن شناسی (تکنولوژی) است . بر این پایه صنایع به سه دسته « صنایع دستی» با فن شناسی سادهء سنتی « صنایع ماشینی» باتکنولوژی نوین و «صنایع پیشرفته » با تکنولوژی پیشرفته تقسیم می شوند.

در طبقه بندی دیگر صنایع به دو گروه صنایع سبک یا مصرفی و صنایع سنگین یا مادر تقسیم می شوند. (رزاقی، 1380، ص 148)

3-11-2-کشاورزی

کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی محصول، پرورش داده می شود  (مدرسی ،1384،ص. 290)

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای گفته می شود که مبتی بر زراعت، پرورش دام و مرغان و باغداری است.بر این پایه می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن تهیه نیازهای خوراکی جامعه و تولید اولیه کشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی از جمله صنعت است. در زمینه گسترده تر، بخش کشاورزی علاوه بر موردهای پیش گفته ، جنگلداری ، زنبورداری، ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر میگیرد. (رزاقی، ،1380 ص122)

 

12-2-تعریف ضرایب همبستگی

باتوجه به بکارگیری این روش درتجزیه وتحلیل داده های تحقیق توضیح این ضریب ضروری می نماید :

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که  جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار مي رود .استفاده ازاین ضریب درترکیب باروش گاتمن بسیارموثرخواهدبود.
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم  یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر است .
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:

– اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو-  کندال استفاده می کنیم.

– اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .

– اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می گردد

برای ترکیبی از انواع متغیرها از هر دو نوع شاخص همبستگی استفاده میشود در صورت عدم تفاوت فاحش بین آن دو شاخص می توان مقدار گزارش شده را پذیرفت ، اگر تفاوت چشمگیر بود مقداری که قدر مطلقش کوچکتر است را می پذیریم.در مطالعه میزان و نوع ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ایی باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
ـ ضریب همبستگی خطی پیرسن

ـ ضریب همبستگی کندال

– ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی خطی پیرسن ، میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را می دهد. ضریب همبستگی کندال ، میزان ارتباط بین دو متغیر  رتبه ای و اسمی را می دهد .از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان ارتباط  بین دو متغیر رتبه ایی استفاده می شود .

آزمون ضريب همبستگی : در بسياری از موارد در انجام مطالعات تحقيقاتی به دنبال بررسی رابطه دو متغير تصادفی می باشيم که هيچ کدام را نمی توان به عنوان علت برای ديگری انتخاب کرد. در اصل برای بررسی ميزان هماهنگی ميان دو متغير به دنبال شاخصهايي می گرديم که در اصل دو ويژگی زير را داشته باشند:1 ـ به واحد دو جامعه وابسته نباشد 2 ـ کراندار باشد. به طور مثال در تحولات اقتصادی به دنبال رابطه ميان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشيم. يا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرست خانواده و ميزان تحصيل فرزندان می باشيم و مثالهايي از اين دست…

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام يک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغير X و  Y  می باشند را می توان به صورت يک نمونه تصادفی دو متغيره (Xn ,Yn) ، ………….،  (X1 ,Y1) بيان کرد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)