اهداف ارزشيابي عملكرد:

اگر چه مفهوم مديريت عملكرد، مفهوم جديدي به حساب مي‌آيد، اما ارزشيابي عملكرد طي چند دهه گذشته از جمله بحث انگيزترين خدمات پرسنلي و فعاليت‌هاي مديريتي بوده است و مي‌توان گفت كه مديريت عملكرد با مطرح ساختن مجموعه‌اي از ديدگاه‌ها و برانگيختن احساسات گوناگون، يكي از پيچيده‌ترين فعاليت‌ها و فرآيندهاي مديريت منابع انساني است.در بسياري از سازمانها، ارزشيابي عملكرد، بخش جدايي ناپذير برنامه‌هاي مديريت منابع انساني و ابزار بسيار كارآمد در توسعه حرفه‌اي محسوب مي‌شود و براي مقاصد متعددي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عقيده برناردين اطلاعات حاصل از اندازه‌گيري عملكرد بطور گسترده‌اي براي؛ جبران خدمت، بهبود عملكرد و مستندسازي بكار مي‌رود. همچنين مي‌توان از آن درتصميمات مربوط به كاركنان (نظير: ارتقاء، انتقال، اخراج و انفصال از خدمت)، تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي، توسعه كاركنان، تحقيق و ارزشيابي برنامه، استفاده نمود( برناردين ، 2003 ،66)

شكل (2-4). اهداف ارزشيابي عملكرد

اهداف اداري- اجرايي اهداف توسعه‌اي
– مستند كردن تصميمات مربوط به كاركنان

– تعيين ارتقاء كانديدها

– تعيين تكاليف و وظايف

– شناسايي عملكرد ضعيف

– تصميم در مورد اخراج يا نگهداري

– اعتبارسنجي ملاكهاي انتخاب

– ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي

– تصميم‌گيري در مورد پاداش و جبران خدمات

– برآوردن مقررات قانوني

– برنامه‌ريزي پرسنلي

– فراهم آوردن بازخورد عملكرد

– شناسايي نقاط قوت و ضعف فردي

– تشخيص عملكرد افراد

– كمك به شناسايي اهداف

– ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف

– شناسايي نيازهاي آموزشي فردي

– شناسايي نيازهاي آموزشي سازماني

– تقويت ساختار قدرت

– بهبود ارتباطات

–  فراهم آوردن زمينه‌اي براي كمك مديران به كاركنان

(اسنل و بولندر، 2007 )

 

سيستم هاي مديريت عملكرد كه بطور مستقيم به سيستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگيزه قوي براي كاركنان فراهم مي‌آورد تا در راستاي دستيابي به اهداف سازماني بطور ساليانه و خلاقانه‌اي تلاش نمايند.مادامي كه سيستم مديريت عملكرد بطور مناسب طراحي و اجرا شود، نتنها به كاركنان اجازه مي‌دهد كه كيفيت عملكرد فعلي نشان را بدانند، بلكه اقداماتي را كه بايستي در جهت بهبود عملكردشان به انجام رسانند را روشن مي‌سازد

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور