معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان

الف) معیار C5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 1. 1. شخصیت[1] : شامل بررسی تعهدپذیری، اعتبار متقاضی و بررسی صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته
 2. 2. ظرفیت : توان مدیریت و ظرفیتهای تجاری متقاضی، ظرفیت درآمدی شامل قدرت کسب سود و درآمدزایی
 3. 3. سرمایه[2] : بررسی سرمایه و صورتهای مالی متقاضی
 4. 4. وثیقه[3] : پیش بینی وثیقه ها یا ابزارهایی که می توان در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار مؤسسه مالی یا بانک قرار داد.
 5. 5. شرایط[4] : بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل بیرونی که بسته به نوع فعالیت شرکت، از حیطه اختیار متقاضی خارج است و کنترلی بر آن نمی تواند داشته باشد، ولی در عین حال می تواند بر بازپرداخت وام ها یا تعهدات اعتبارگیرندگان تأثیر بگذارد.

ب) معیار LAPP: این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 1. نقدینگی[5] : توانایی مشتری در تأمین وجوه به منظور رفع نیازهای جاری از جمله پرداخت تعهدات کوتاه مدت مانند اصل و سود تسهیلات دریافتی
 2. فعالیت[6] : بررسی نوع و حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و…
 3. سودآوری[7] : بررسی میزان سودآوری، سود ناویژه و سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده
 4. توان بالقوه یا پتانسیل : بررسی و تحلیل وضعیت و کارآیی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات.(جمشیدی،1383، 26)

ج) معیار P5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 1. مردم[8] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارآیی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت
 2. محصول[9] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن
 3. حمایت[10] : حمایت داخلی بر اساس صورتهای مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی
 4. پرداختها[11] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت
 5. شمای کلی آینده[12] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت

 

[1] Character

[2] Capital

[3] Coverage Or Collateral

[4] Conditions

[5] Liquidity

[6] Activity

[7] Profitability

[8] People

[9] Product

[10] Protection

[11] Payment

[12] Perspective

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی