تعدیل  های 1995 وین:

 

نشست هفتم اعضاء که در سال  1995 در وین و بعد از مراسم دهمین سال  امضاء و کنواسیون وین برگزار شد، تعدیل های  وین در 7 اوت 1996 لازم الاجرا شد.

بیش از  آن در نشست پنجم اعضاء در سال 1993 تصمیم گرفته  شد که تولید هالون ها برای نیاز اساسی نیز دیگر مجاز نبود.[2] وسازوکار مالی توسعه پیدا کند[3].

در نشست وین برخی  ازا عضاء تلاش می کردند در خصوص اقداماتی برای کنترل هیدروکلروفلوروکربن ها و متیل برومید (در ضمائم)،C,و E و پروتکل تصمیم بگیرند اما نشست در این رابطه به جایی نرسید. جامعه ار وپا در سال 1994 متعهد شد که هیدروکلروفلوروکربن ها را تا سال  2015 15 سال جلوتر از تصمیم نشست کپنها و حذف کند. صنایع ایالت متحده شدیدا به این موارد وابسته بود بنابراین مذاکرات نتیجه ای نداشت.[4]

همچنین دولت های  در حال توسعه مشمول ماده 5 به موجب تعدیل های 1992 کپنهاگ با مخالفت دولت های مذبور مواجه شد آنها در نشست وین مصرانه درخواست می کردند که تعدیل های کپنهاگ برای انها مورد اجرا گذاشته  نشود[5].

و استدلال آنها این بود که در واقع دلیل پیوستن آنها به پروتکل از جمله مهلت 10 ساله برای انطباق بوده است نتیجه آن شد که به دولت های  مشمول ماده 5 اجازه داده شد طبق تصمیم نشست 1990 لندن برای  رفع نیازهای اساسی داخلی  اقدامات کنترلی  خود را تا 10 سال به عقب بیندازد و تصمیم مذبور در مورد آنها اعمال نمی شود[6].

بنابراین به موجب تصمیم VII/9 تصمیم گرفته شد که نیاز دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 به خرید مواد کاهش  دهنده لایه ازن با کیفیت باقیمت مناسب و منصفانه و نیاز به اجتناب از انحصار را به رسمیت می شناسد.

 

بند اول:تجارت غیر قانونی

 

به موجب  تصمیم VII/33  نشست اعضا مقرر شد که اعضا اطلاعات خود را در خصوص صادرات و واردات غیر قانونی به دبیر خانه ازن ارائه دهد.

 

 

گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال

 

نهمین نشست اعضاء همزمان با دهمین سال  امضاء پروتکل مونترال در 15 تا 17 سپتامبر  1997 در  مونترال  برگزار شد مذاکرات نشست مونترال  به مسائلی چون تأمین بودجه صندوق چند جانبه و تجارت غیرقانونی هیدروکلروفلوروکربن ها اختصاص  داشت.[7]

در این نشست اقدامات کنترلی تقویت شد  و تصمیم گرفته شد که برای کنترل متیل برومید در ضمیمه E پروتکل اقدامات شدیدتری اعمال شود. به موجب ماده 1+2 دولت های غیرمشمول ماده 5، کاهش  متیل برومید در سال  1999 به میزان 25% در  سال  2003 به میزان 5% بوده و سپس در سال  2005، حز برای  نیازهای اساسی حذف شد[8].

همچنین در این نشست برنامه حذف متیل  برومید برای  دولت های در حال توسعه تغییر پیداکرد و دولت های مشمول  ماده 5 متعهد بودند که متیل برومید را در  سال  2002 حذف کنند نشست تصمیم گرفت که دولت های مورد اشاره تا تولید و مصرف متیل برومید را تاسال  2005 به میزان20% کاهش داده و تا سال 2015 حذف کنند[9].

در این نشست اعضاء تصمیم گرفتند که دولت های مشمول ماده 5 تا ژوئیه 1999 می توانستند مواد کاهش  دهنده لایه ازن را برای رفع نیازهای اساسی داخلی خود را از سایر  دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 تهیه کنند. تصمیم نیاز اساسی به خرید با کیفیت و با قیمت منصفانه موجب پیشگیری از ایجاد اعضاء خرید می شد.[10]

 

192-The vienna adjustments entered into force on 5 august 1996. Annexes I, II, and III if the report of the  seventh meeting if the parties.see  https://ozone.unep.org/ratification-status/adjustments-to-the-montreal-protocol.shtml                                                                                                                                                                        

193-Decision V/14                                                                                                                                                                  

194-See .unep.ozl.pro.5/12                                                                                                                                                  

195-UNEP. Ozl.pro.6/7                                                                                                                                                          

                                                                                                             196- See, richard Elliot Benedick, p.p.212.213

197-The copenhagen adjusts and Amendment Article 5(8)                                                                                               

         –198- The amendment to the montreal protocol,entered into force on 10november 1997, annex, IV of the report of the ninth meeting of the parties, http: ozone:UNEP.Org/Ratification.status /montreal-   amendment.shtml ;the montreal adjustments, entered into force on 4 june 1998,Annexes,I, and II, and III of the report of the ninth meeting of the parties see ;https://ozone.unep.org/ratification-statuse /montreal-amendment.shtml.                                                                                                                                                               

[8] Tee, deciosion IX/3, IX/6, and IX/7.UNEP(021.pro.9/12 Article 2H, Annex III.

[9] Article 5(8) and  decision IX/5.

                                                                                                                                                             201- Decision I/2C (2).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن